ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ (Публиквани на CD ISSN 2367-6051):

СЪДЪРЖАНИЕ

2. Актуални проблеми на геодезията у нас
Иван Калчев, Цветен Боев (BG)

3. Първата българска мареографна станция в Антарктика, о-в Ливингстън
Борислав Александров (BG)

5. Методът на крайните елементи в равнината и в пространството за анализ на деформации и приложения
Георги Вълев, Керанка Василева (BG)

6. Стратегия за извеждане на прецизни координати и скорости на перманентни GNSS станции
Цочо Данчев, Маринели Данчева (BG)

7. Приложение на мрежи с диференциални GNSS поправки – Опитът на 1Yocto
Николай Нестеров, Живко Желязков (BG)

10. Използване на резултати от маркшайдерски измервания за следене устойчивостта на стената на шламохранилище, подработвана с минни работи
Александър Цонков (BG)

11. Анализ на резултатите от експериментално измерване на разстояния с лазерен далекомер до образци от строителни
Милена Бегновска (BG)

13. Информацията и образованието
Нели Здравчева (BG)

17. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник
Веселина Господинова, Петър Георгиев, Павел Иванов (BG)

18. Дистанционен метод за мониторинг на горски територии
Веселина Господинова, А. Кандиларов (BG)

19. Същност и развитие на газоразрядната визуализация
Нели Здравчева (BG)

20. Геопространствено моделиране в пещерата „Орлова чука“
Аспарух Камбуров (BG), Холгер Гьорлиц (DE), Tеясви Белауир (DE)

21. Промени в залесените площи от горските територии на България в периода 1990 – 2018 г., установени по резултатите от проекта Корине земно покритие
Радка Колева, Юлин Тепелиев, Венцеслав Димитров (BG)

22. Научно-приложни приноси в атласите по новите учебни програми за 2018-2019 година в Република България Венета Коцева (BG)

23. ЧМР за територията на България – развитие и приложения Григор Николов (BG)

24. Геоинформационна система “Toбел Геодезия”
Мануела Курдова, Станислав Стефанав, Александър Лазаров (BG)

25. Използване ГИС на почвените ресурси за оценка влиянието на горския пожар за промяната на някои почвени характеристики
Бойко Колев, Веселина Дългъчева (BG)

26. Балансът на земята-основен инструмент в териториалното устройство
Надежда Ярловска (BG)

31. Предварителни данни за структурата на астеносферата в България
Димчо Йосифов, Бойко Рангелов, Емил Ойнаков (BG)

33. Получаване на тематични спектрални данни със системи за дистанционни изследвания
Деница Борисова, Маргарита Горанова (BG)

36. Методи за откриване на ръбове при дистанционно изследване на обекти с правилна форма
Валентина Христова (BG)

37. Приложение на технологии от географските информационни системи в управлението на природен парк „Русенски Лом”
Нина Николова (BG)

38. Набиране на кадастрална информация – възможности и проблеми
Екатерина Кичекова (BG)

39. Технологична схема за набиране на кадастрална информация чрез безпилотно въздушно заснемане
Екатерина Кичекова (BG)

40. Природни бедствия и фрактални свойства на Малдивите
Фатима Шадия, Бойко Рангелов (BG)

44. Създаване на триизмерна карта за историческа възстановка на кв. Изгрев, София (1927-1944 г.)
Дейвис Динков